Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een cursus bij cursusgever.
1.2 Cursusgeld: cursusgeld en/of examenkosten.
1.3 Deelnemer: degene die is aangemeld voor een cursus bij cursusgever en/of aan een cursus bij cursusgever deelneemt.
1.4 Examen: een door of vanwege cursusgever of door een derde af te nemen examen volgend op een cursus.
1.5 Cursusgever: organisatie, Cultuur Historisch Platform Zutphen, die de cursus verzorgt en/of (onder licentie) het examen organiseert.
1.6 Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen cursusgever en aanmelder waarbij cursusgever zich verplicht aan aanmelder een of meer cursus(en) te leveren tegen betaling door aanmelder van de daarvoor geldende vergoeding.
1.7 Cursus: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in cursusmateriaal en/of scholing. Dit kan ook een cursus, workshop, modulaire opleiding zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die cursusgever sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de cursus bij cursusgever.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien cursusgever daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 3: Aanmelding voor deelname aan of bestelling van een cursus
3.1 De aanmelding voor deelname aan een cursus of bestelling van een cursus kan zowel schriftelijk, via internet als telefonisch geschieden. Het door cursusgever in behandeling nemen van een aanmelding/ bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Cursusgever kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een door cursusgever te versturen opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de naam van de cursus, het aantal deelnemers, de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de cursus vermeld. De door cursusgever verstrekte cursusgegevens gelden onder voorbehoud.
3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en cursusgever een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de cursus verbonden bedrag aan cursusgever verschuldigd.
3.5 Indien aanmelding voor een cursus binnen 14 dagen voor aanvang van cursus plaatsvindt, is deze bindend.

Artikel 4: Inhoud van een cursus
4.1 De inhoud van cursussen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Cursusgever is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de cursus, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
4.2 Cursusgever stelt het voor de cursus benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Indien tijdens de cursus blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

Artikel 5: Annulering en opschorting van cursussen
5.1 Cursusgever is te allen tijde gerechtigd de cursusdatum te wijzigen of de cursus te annuleren. Cursusgever zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Cursusgever zal voor zover mogelijk een nieuwe cursus aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door cursusgever aan de aanmelder worden geretourneerd.
5.2 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

  • annulering dient altijd schriftelijk of per mail te geschieden;
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd;
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd; De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door cursusgever voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe cursus. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zal dit bedrag door cursusgever aan de aanmelder worden geretourneerd.
  • Bij annulering van het examen geldt het van toepassing zijnde examenreglement;
  • Bij annulering of verzetten van de cursus voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht;

5.3 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.
5.4 Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is cursusgever gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

Artikel 6: Betalingscondities
6.1 Samen met de opdrachtbevestiging stuurt cursusgever de aanmelder een factuur ter zake van de te volgen cursus, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de aanvang of levering van de cursus en op de op de factuur aangegeven bankrekening van cursusgever te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3 Indien niet tijdig is betaald, is cursusgever gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/ deelnemer niet tot de cursus toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door cursusgever gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
6.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door cursusgever verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
6.5 Is aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanmelder. Indien de aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het cursusgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 50,00.
6.6 Indien cursusgever hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.7 De aanmelder is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
6.8 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de cursus waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

Artikel 7: Intellectuele eigendom en geheimhouding
7.1 Cursusgever is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij cursusgever schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
7.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven cursus(en).
7.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
7.4 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
7.5 De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.

Artikel 8: Non-concurrentie
8.1 Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door cursusgever verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cursusgever.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Indien cursusgever, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een cursus niet kan laten doorgaan, zal cursusgever in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.
9.2 Cursusgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een cursus en/of het niet doorgaan van een cursusdeel of cursusdag(-deel).
9.3 Cursusgever is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door cursusgever verstrekte lesmateriaal c.q. de door cursusgever gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 10: Examen
10.1 Op alle door of vanwege cursusgever verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing dat door cursusgever aan de deelnemers van de cursus zal worden verstrekt.
10.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal cursusgever zich inspannen de deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.
10.3 In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet voorzien beslist cursusgever.

Artikel 11: Slotbepalingen
11.1 Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 11 lid 1.
1 oktober 2017