GESCHIEDENIS❖ERFGOED❖EDUCATIE❖CULTUUR❖THEATER❖MUZIEK❖FILM❖DANS

zutphenkunde

De cursus Zutphenkunde wil inzicht verschaffen over de wijze waarop de (cultuur)historie van Zutphen en Warnsveld wordt onderzocht, gepresenteerd en beheerd. Hierdoor wordt het besef van cursisten vergroot over de historische omgeving waarin men woont en werkt en wordt hun handvatten gegeven om deze kennis te delen.

Niet alleen de samenwerking tussen de verschillende partijen is innovatief bij deze cursus. Ook de bundeling van de kennis over de (hedendaagse) historie en het culturele erfgoed is nieuw. Deze kan de komende jaren een blijvende kwaliteitsimpuls geven voor allen die kennis over cultuur en erfgoed van Zutphen en Warnsveld uitdragen. Maar de cursus is ook interessant voor (nieuwe) inwoners van de stad Zutphen en ommelanden om meer te weten te komen over de rijke historie van deze stad. Ook lokale politici, docenten, stadswachten en anderen kunnen hun voordeel doen met de in deze cursus opgedane kennis. Zo draagt kennis van het verleden en heden bij tot het vormen van de stad in de toekomst.

Beleef Zutphen
De opzet van de modulaire cursus “Zutphenkunde” heeft tot doel het begrijpelijk en beleefbaar maken van de rijke cultuurhistorie van Zutphen. De cursus is in het bijzonder bedoeld voor cursisten die vrijwillig of beroepsmatig kennis over Zutphen overdragen aan inwoners en bezoekers van Zutphen of aan personen die zich vanuit een studie in Zutphen verdiepen.

Inzicht in de historie
Inzicht in de diverse bronnen en literatuur over de geschiedenis van Zutphen, vanuit vakgebieden als archeologie, archiefwezen en historie maken deel uit van het geheel. Hierbij zullen ook de recent gepubliceerde Historische Atlas van Zutphen en Vestingstad Zutphen een leidraad zijn om dit te bereiken. De actuele stand van de kennis wordt gewaarborgd door direct bij de cursus betrokken professionals als de stadsarcheoloog, de museumconservator, de archivaris en de bouwhistoricus.

Samenwerking met andere partijen
De cursus komt tot stand dankzij de samenwerking met diverse partijen binnen het Cultuurhistorisch Platform Zutphen. Deelnemers aan het Platform zijn: Historische Vereniging Zutphen, gilde Zutphen, Librije/Walburgiskerk, Vrienden Musea Zutphen, Stichting Stadswandelingen en Arrangementen, Musea Zutphen, Regionaal Archief Zutphen en de diensten Archeologie en Erfgoed van de gemeente Zutphen. Deze samenwerkingspartners zijn vanuit hun diverse achtergronden bij de ontwikkeling en uitvoering van de cursus betrokken. Deelnemende partijen borgen de kwaliteit van de cursus en nemen dit ook op in hun activiteitenplan. De organisatie van de cursus is in handen van de Historische Vereniging Zutphen.

Cursusduur en kosten
De basiscursus bestaat uit 6 avonden en 2 buitenactiviteiten. Activiteiten worden, indien mogelijk, op locatie gegeven. De kosten bedragen € 160,00 per deelnemer. Door de hoeveelheid aanmeldingen is er inmiddels een wachtlijst.  In 2019 zijn er nog enkele plaatsen in het najaar beschikbaar.  U kunt zich ook opgeven voor het voorjaar 2020. Indeling vindt plaats op volgorde van inschrijving.

gelrekunde

Inmiddels is de eerste cursus (14/2, 21/2, 7/3 en 14/3) Gelrekunde gestart. De tweede cursus wordt georganiseerd in het najaar en begint op 31 oktober. De daaropvolgende cursusdata zijn 7/11, 14/11 en 21/11. Net zoals de eerste cursus vindt deze cursus plaats in het Auditorium van het Museum in Zutphen.

Helaas zijn er op dit moment geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich via de onderstaande link wel inschrijven voor de wachtlijst. U hoort dan nog van ons wanneer de eerstvolgende cursus wordt georganiseerd. 

De traditionele vaderlandse geschiedenis die wij op school leren, is een zeer gekleurde, eenzijdige benadering van de Nederlandse geschiedenis die geen recht doet aan de provincies buiten Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Gelderland heeft bijvoorbeeld een totaal ander verleden dan steden als Amsterdam, Leiden en Den Haag. De bloeitijd van Zutphen, Nijmegen, Arnhem en veel andere Gelderse plaatsen lag in de middeleeuwen. Over het roemruchte hertogdom Gelre (1339 – 1795) lezen we in boeken over de Nederlandse geschiedenis niks tot zeer weinig. Dat is onterecht. Gelderland was eeuwenlang een zelfstandig en succesvol vorstendom in het hart van Europa. Veel maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties die ons moderne leven anno 2019 bepalen, begonnen in de late middeleeuwen en Gelderland liep daarbij vaak voorop.

De Hanze was al een bloeiend samenwerkingsverband toen de VOC nog lang niet bestond. De eerste schilders van Nederland werkten rond 1400 aan het hof van de Gelderse hertogen in Nijmegen. En precies zeshonderd jaar geleden besloten steden en ridders uit heel Gelderland samen te werken om burgeroorlog te voorkomen. Het was het begin van het Gelders Parlement dat wij op 20 maart 2019 weer kiezen. De Gelderse geschiedenis is een prachtig waargebeurd verhaal, maar bleef tot nu toe zwaar onderbelicht. Zelfs hier in Gelderland. Wie de echte geschiedenis van Gelderland kent, kijkt nooit meer hetzelfde naar de omgeving waar hij of zij woont.

Cursusopbouw
In vier weken maken we een reis door het verdwenen vorstendom Gelderland dat behalve de huidige provincie ook grote delen van Limburg en Duitsland omvatte. Zo nu en dan maken gastsprekers hun opwachting die onderwerpen verder in detail uitwerken. Zij gaan in gesprek met cursusleider René Arendsen, bekend van het geschiedenisprogramma Ridders van Gelre bij Omroep Gelderland.

De eerste week belichten we in vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen en omslagmomenten uit 2000 jaar Gelderse geschiedenis. We vergelijken die met dezelfde ontwikkeling in de traditionele vaderlandse geschiedenis en ontdekken opvallende verschillen.

In de tweede en derde week gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het middeleeuwse hertogdom Gelre. Tijdens het tweede college staat de Gelderse vorstendynastie centraal. De graven en hertogen van Gelre krijgen steeds meer gebieden onder hun controle en brengen die tot een grote economische en culturele bloei. In de derde week belichten we de rol van de Gelderse steden in het hertogdom Gelre. Hoe was het dagelijks leven in een stad als Zutphen tijdens de late middeleeuwen? En hoe waren de verhoudingen tussen stad en vorst in Gelderland? Hier liggen de wortels van de westerse democratie en rechtsstaat.

In het laatste college staat de vraag centraal hoe het hertogdom Gelre precies van de landkaart verdween. We gaan dieper in op Gelderland tijdens de Tachtigjarige Oorlog en belichten de dubieuze rol die Oranjestadhouders speelden in de Gelderse geschiedenis.

Kosten € 100,00 voor 4 avonden. U kunt zich aanmelden door te klikken op onderstaande link.